• Завантаження погоди...
5  клас пожежної небезпеки

Принципи Лісової наглядової ради

Ваш ліс сертифіковано за системою

ЛІСОВОЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Що це Вам дає?

Скоро ліси поблизу Вашої оселі буде сертифіковано за між­народним стандартом Лісової Опікунської Ради (FSC). Неза­лежна організація із сертифікації перевірить, чи є ведення лісового господарства екологічно безпечним, соціально ко­рисним і економічно доцільним, тобто сталим (або невиснажливим). При сертифікації здійснюватиметь­ся не лише оцінка діяльності лісогосподарського підприємства, але й проводитимуться консультації з відповідними зацікавленими сторонами. Якщо Ви живете поблизу чи часто буваєте в лісі для збору ягід, грибів чи просто для відпочинку, Ви також належите до зацікавлених сторін, яким не байдужа доля лісу.

Чому поводиться сертифікація лісів?

Ліси є важливими для людей, оскільки вони виконують важливі со­ціально-економічні і екологічні функції і є джерелом багатьох видів продукції: від деревини до грибів і ягід. Проте ліси є важливими не тільки для людей, ліси є місцем оселення багатьох видів тварин і рос­лин, зокрема рідкісних і зникаючих. Щоб ліси і в майбутньому про­довжували надавати різноманітну продукцію і виконувати властиві їм функції, необхідно враховувати всі перелічені вище аспекти при веденні лісового господарства. Для цього і існує сертифікація, яку використовують керівники лісових господарств. Вони самі не мають права проводити сертифікацію: це робить для них незалежна органі­зація. Сьогодні все більше і більше користувачів лісової продукції, - а також торгівельних компаній і промислових підприємств у світі, а зокрема у Західній Європі, вимагають саме сертифіковану деревину і продукцію з неї як гарантію того, що деревина, яку вони викорис­товують, отримана з лісів, у яких господарювання проводиться на­лежним чином. Тому найбільшою перевагою сертифікації за схемою FSC є покращення доступу деревини на ринки Західної Європи.

Що таке Лісова Опікунська Рада?

Лісова Опікунська Рада є міжнародною неприбутковою організа­цією, яка сприяє відповідальному управлінню лісами на планел, і яку підтримують як промисловість, так і соціальні та екологічні рухи. FSC розробила загальні принципи і критерії для перевірки сталості (невиснажливості) ведення лісового господарства. На даний час за схемою цієї організації сертифіковано більш, ніж 93 млн. га лісів в 76 країнах, а з деревини, сертифікованої за схемою FSC виготов­ляється кілька тисяч видів продукції, на яких є торгова марка цієї організації. В Україні за такою схемою вже сертифіковано близько 1,4 млн. га лісів, тобто в 45 разів більше за територію ДП «Гутянське лісове господарство» чи в 34 рази більше за територію ДП «Город­ницьке лісове господарство» (серпень 2007, www.fsc.org).

Що це означає для Вас?

У всьому світі сотні мільйонів людей проживають в лісі чи побли­зу нього, приблизно 350 млн. людей отримують переважну частину свого прибутку саме з лісу. Тому деякі принципи і критерії, визна­чені FSC, стосуються зокрема соціальних аспектів ведення лісово­го господарства, згідно з якими передбачається активне залучення людей, що проживають поблизу лісів, до процесу сертифікації (див. також Вставку). Це означає, що компанія, яка проводить сертифіка­цію, буде перевіряти, чи проінформував лісгосп місцевих жителів, місцеві органи влади та інші зацікавлені сторони - компанії, що торгують деревиною та деревообробні підприємства щодо сертифі­кації за схемою FSC та чи консультувався цей лісгосп з ними щодо планування ведення лісового господарства. Лісгоспи також повин­ні організовувати хоча б один раз на рік зустріч із зацікавленими сторонами, на якій була б можливість обговорити проблемні питан­ня з ведення лісового господарства. Якщо Ви працюєте у лісгоспі, сертифікація за схемою FSC може також вплинути на Ваші умови праці. Компанія, що робить сертифікацію, перевіряє умови праці і відпочинку працівників, виконання правил техніки безпеки, наяв­ність і використання спецодягу та аптечки першої допомоги, 

10 принципів Лісової наглядової ради (FSC)

Принцип 1. Відповідність законодавству та принципам FSC. Господарювання має здійснюватись з дотриманням вимог внутрішнього законодавства країни, міжнародних договорів і у відповідності з принципами і критеріями FSC

Принцип 2. Права і обовязки власників і користувачів. Вимагає законного підтвердження права власності на землю чи користування лісом та дотримання прав власників і користувачів лісів та виконання ними відповідних обовязків.

Принцип 3. Права тубільних народів. Вимагає визнання і збереження прав корінних племен на землю та ресурси, охорону місць культурного, екологічного, економічного та релігійного значення. Для України цей принцип не є актуальний, оскільки відсутні народи, народності, етнічні групи які відповідають визначенню корінних народів, поданому Організацією Об’єднаних Націй, тому принцип 3 ЛОР не застосовується в Україні.

Принцип 4. Відносини з місцевим населенням і права працівників. Вимагає від роботодавців надавати можливості місцевому населенню брати участь в консуль-таціях щодо можливих соціальних наслідків господарювання, в працевлаштуванні, навчанні та забезпечувати дотримання правил охорони здоровя та безпеки працюючих і їх права на переговори з ними.

Принцип 5. Раціональне використання лісу. Зобовязує сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових ресурсів і їх місцевій переробці, зменшенню відходів під час заготівлі і переробки ресурсів та вимагає уникати пошкодження ресурсів та дотримувати обсяги заготівлі ресурсів, які забезпечують їх невиснажливе користування.

Принцип 6. Вплив на довкілля. Вимагає забезпечити оцінку впливу лісогосподарських заходів на довкілля до початку їх проведення;охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин; збереження лісових територій великої природоохоронної цінності та типових для місцевості лісових екосистем; охорону грунтів від шкідливих впливів під час лісозаготівель.

Принцип 7. План заходів щодо ведення лісового господарства. Вимагає складання плану в письмовій формі з чітко сформульованими довгостроковими цілями і задачами лісового господарства та способами їх досягнення, його виконання та вчасне уточнення, а також доведення до відома громадскості основних елементів плану.

Принцип 8. Моніторинг та оцінка. Вимагає ведення нагляду за: станом вилучення лісових ресурсів, їх приросту і відтворення; змінами флори і фауни; екологічними і соціальними наслідками лісозаготівель; продуктивністю і ефективністю заходів; Вимагає надання FSCдокументації для моніторингу лісопродукції та громадскості короткого звіту про результати моніторингу.

Принцип 9. Збереження лісів великого природоохоронного значення. Вимагає проведення оцінок та консультацій по встановленню ознак лісів природоохоронного значення, заходів по збереженню та посиленню цих ознак, а також моніторингу таких лісів.

 

Принцип 10. Лісові плантації. Передбачає вирощування плантацій, які покликані доповнювати систему господарювання і знижувати навантаження на лісові екосистеми та забезпечувати ряд соціальних і економічних вигод і сприяти задоволенню потреб у деревині.